งานวินัยและสอบสวน

งานวินัยและสอบสวน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวน และดำเนินการทางวินัย และความรับผดทางละเมิด ดำเนินการ เกี่ยวกับการ ใช้สิทธิอุทธรณ์ /
ร้องทุกข์ ของบุคลากร การใช้มาตรการบังคับทางการปกครอง และการให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับ การสอบสวน/การดำเนินการทางวินัย/การใช้สิทธิร้องทุกข์ และการขอความเป็นธรรม