ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม ระบบความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดียิ่งในการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม ระบบความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี