ตอบข้อหารือเรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลว.21.02.2561

CCF28032561