กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 4 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. หัวหน้างานวินัยและนิติการ ได้นำบุคลากรภายในหน่วยงาน พร้อมกับน้องๆ นักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสาขาการเมืองการปกครอง และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับงานวินัยและนิติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อหลวง กับเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อทำความสะอาดบริเวณสวนป่าและลานหอพระพุทธโสธร